Työhyvinvointi

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työyhteisön toimivuus näkyy suoraan liiketoiminnan tehokkuutena. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Hyvinvoiva ja tehokas henkilöstö

Hyvinvoiva ja tehokas henkilöstö

Työyhteisö voi olla enemmän kuin osiensa summa ja tuottaa tehokkaammin kuin yksilöllisin ponnistuksin koskaan olisi mahdollista. Työhyvinvointikokonaisuus on aina kunkin organisaation kannalta yksilöllinen. Asiantuntijanäkökulma auttaa suuntaamaan voimavarat ja investoinnit oikein. Työhyvinvointipalvelumme tarjoavat tukea sekä yksilöiden hyvinvoinnin tukemiseen että työyhteisön kehittämiseen.

Palveluidemme tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö. Hyvinvointi syntyy motivaatiosta ja turvallisesta ilmapiiristä, rauhasta ajatella ja toimivasta vuorovaikutuksesta. Hyvinvoiva mieli on myös tehokas, panostus henkilöstön hyvinvointiin on siten investointi liiketoimintaan. Yksittäinen koulutus tai valmennus ei takaa hyvinvointia työssä. Työhyvinvoinnin konsepti on kullekin yhteisölle ainutlaatuinen. Asiantuntijan arvo konseptin kehittämisessä on tutkimustietoon ja näyttöön perustuvien käytäntöjen tuntemuksessa. Koska hyvinvointi on yksilöllinen ja yhteisöllinen kokemus, psykologi on hyvä valinta asiantuntijaksi työntekijäkokemuksen parantamistoimissa.

Kuinka teillä huolletaan aivoja?

Autamme rakentamaan tehokkaan aivotyön kannalta toimivimmat rutiinit ja työtavat sekä pitämään niistä kiinni myös kiireessä ja paineessa. Uudet viestintä- ja työskentelytavat vaativat myös uudenlaista työn järjestämistä. Autamme henkilöstöä keskittymään olennaiseen. Yksilölliset tai tiimikeskustelut asiantuntijan kanssa ovat tapa vaikuttaa ja muuttaa toimintaa.

Työyhteisöön rakentavaa kommunikaatiota

Kaikissa työtehtävissä tarvitaan kommunikaatiota. Tehokkaan yhteisön on löydettävä yhteinen kieli ja toinen toisensa ymmärrys. Autamme henkilöstöä kommunikoimaan rakentavasti ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kullakin on myös oma vastuunsa ilmapiiristä ja vuorovaikutuksen tavoista. Asiantuntijan luotsaama Pysäkki on turvallinen tapa tarkastella vuorovaikutusverkostoja ja kehittää niitä.

Millainen tunneilmapiiri työyhteisössänne vallitsee?

Iso osa henkilöstön hyvinvoinnista syntyy yhteisön tunneilmastosta ja turvallisuuden tunteesta. Autamme kehittämään työyhteisön motivaatiota ja yhteistä innostusta. Rakennamme keskustelua siitä, millaisessa ilmapiirissä halutaan työskennellä. Keskustelut asiantuntijan kanssa yksilöllisesti tai yhteisönä tekevät ilmapiirin ilmiöitä näkyviksi ja vahvistavat psykologista turvallisuutta. Työpaikkapsykologi on tunnetaitojen asiantuntija ja pystyy ohjaamaan rakentavaan keskusteluun vaikealta tuntuvista aiheista.

Kaikissa työhyvinvoinnin kehittämisen palveluissamme huomioimme nämä näkökulmat.

Työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia
Haluaisitko tietää lisää työpaikkapsykologin toiminnasta?

Miksi juuri psykologi?

Psykologi on työhyvinvoinnin asiantuntija, jonka avulla työhyvinvointia katsotaan kokonaisuutena; toisaalta työn ja organisaation rakenteiden, toisaalta hyvinvointia tukevien taitojen kautta. Työpaikkapsykologi havainnoi toimintaa sisältä käsin ja rakentaa kustannustehokkaan ratkaisun yhdessä organisaation asiantuntijoiden kanssa kattavan työhyvinvointitoiminnan tueksi. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää pohdinnan siitä, mitä hyvinvoinnilla organisaatiossa tarkoitetaan. Sairauspoissaolot ovat liian myöhäinen hätäsignaali. Hyvinvointi on myös hyvin yksilöllinen kokemus. Paras malli on, jos hyvinvointia rakennetaan kokonaisvaltaisesti painottaen sekä yksilön että organisaation vastuuta.

Aivotyö

Moderni tietotyö haastaa aivojen jaksamista. Yleisimmät kuormitustekijät aivotyössä liittyvät keskeytyksiin, multitaskaamiseen ja informaation hallintaan. Kognitiivinen ergonomia tarjoaa näkökulmaa oman työn ja työtapojen muokkaamiseen. Omia työtapoja kannattaa tarkastella säännöllisesti.

LUE LISÄÄ

Kognitiivinen ergonomia
Työn tuottavuutta voi lisätä hyvinvointia uhraamatta

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus on kannattavan liiketoiminnan edellytys. Tuottavuutta voi lisätä uhraamatta työntekijän hyvinvointia. Motivaatio on merkittävä työn tuottavuuden edistäjä. Motivoitunut olotila on hyvä tasapaino henkilökohtaisten intressien ja työn odotusten ja olosuhteiden välillä.

LUE LISÄÄ

Stressi ja uupumus

Stressin merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille ymmärretään edelleen liian vähän. Nykykäsityksen mukaiset neljä työuupumuksen oiretta ovat: krooninen väsymys, henkinen etääntymisen työhön ja kokemus kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan heikentymisestä. Uupumisen signaalien varhaisella tunnistamisella työuupumustilanteet eivät pääse yllättämään työyhteisöissä.

LUE LISÄÄ

Stressi on kestettävissä, kun myös riittävästä palautumisesta pidetään huolta
Resilienssi auttaa palautumaan nopeammin

Itsetuntemus ja resilienssi

Hyvä itsetuntemus on tärkeä työelämätaito mm. stressin ja työn hallinnan takia. Itsetuntemus on muutakin kuin persoonallisia ominaisuuksia ja taipumuksia. Autamme vahvistamaan psyykkistä joustavuutta, eli resilienssiä.

LUE LISÄÄ

Työyhteisön toimivuus

Vuorovaikuttamisen tavat muuttavat luonnettaan nopeasti sitä mukaa kun kommunikaatiovälineet uudistuvat ja kehittyvät. Toimiva työyhteisö on tunnistanut ja rakentanut olennaiset toimintaa tukevat rakenteet kuten hyvän palaverikäytännön ja perustehtävää tukevat käytännöt. Toimiva työyhteisö satsaa myös taitoihin kuten puheeksi ottamisen taitoihin ja kykyyn tunnistaa ja käsitellä ryhmäilmiöitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Jotta yhteisö voi toimia tehokkaasti, sen on löydettävä yhteinen kieli ja toinen toisensa ymmärrys. Jos yhteisön energia kuluu virheiden pelkoon, konfliktien välttämiseen tai kasvojen säilyttämiseen, iso osa sen potentiaalista jää käyttämättä.

LUE LISÄÄ

Vuorovaikutus vaatii huoltamista
Toimiva tiimi määrittelee toimintansa onnistumisen kannalta olennaiset kulmakivet

Tiimin kehittäminen

Toimivan tiimin perusedellytyksiä on kyky rakentaa ja ylläpitää luottamusta sekä kyky ratkaista vaikeitakin asioita nopeasti. Tiimidynamiikan hahmottamisessa ja ymmärtämisessä asiantuntija voi tuoda sopivan eteenpäin työntävän näkökulman, joka on vaikea havaita tiimistä käsin.

LUE LISÄÄ

Tunnetaidot

Tunteet vaikuttavat valintoihin ja päätöksentekoon. Tunteitaan voi oppia säätelemään paremmin, mikä heijastuu suoraan työyhteisön toimintaan.

LUE LISÄÄ

Ovatko tunteet pehmeää vai kovaa tiedettä?

Vaikeat ryhmäilmiöt

Vaikeat ryhmäilmiöt kuten jumittuneet konfliktit tai epäasiallinen kohtelu työpaikalla syntyvät kuin itsestään. Käyttäytymiseen vaikuttavat yksilöllisten taipumusten lisäksi niin monet muut tekijät, että käyttäytymisen ennustaminen on vaikeaa. Mitä enemmän yhteisön tapahtumissa on mukana pelkoa, sitä vaikeampaa tilanteita on hallita.

Työpaikkakiusaaminen vai epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työpaikkakiusaaminen

Epäasialliseen kohteluun työpaikalla on lain mukaan puututtava. Tilanteiden selvittämiseen ja purkamiseen kannattaa käyttää asiantuntijan apua.

LUE LISÄÄ

Konfliktit työpaikalla

Konfliktit alkavat erimielisyyksistä, jotka lopulta henkilöityvät. Alkujaan erimielisyys asiasta johtaa henkilötason ristiriitoihin. Työyhteisön kannalta konflikti on kuormittava, jopa sairauspoissaoloihin johtava tilanne.

LUE LISÄÄ

Konflikti voi sekä hajottaa että rakentaa uutta

Haluatko panostaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen yhtä aikaa?

Palveluidemme avulla hyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, ja työyhteisö toimii parhaalla tavalla. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020