Selvitykset

Selvitämme haastattelemalla ja kyselyillä työyhteisön nykytilanteen kehittämistoimien pohjaksi. Selvityksissämme ei tyydytä pintaraapaisuun, vaan pyritään löytämään syvempi ymmärrys tilanteesta.

Työyhteisön tilaa selvitetään usein erilaisilla kyselyillä ja yritetään kuvata numeraalisesti

Työyhteisön tilaa selvitetään usein erilaisilla kyselyillä ja yritetään kuvata numeraalisesti. Kovat faktat, kuten numerot, tarvitsevat tulkinnan tueksi kuitenkin kuvailevaa tietoa:

    • Miten asiat koetaan?

    • Miten henkilöstö ajattelee?

    • Millaisia asenteita vallitsee?

    • Millaiset uskomukset ohjaavat toimintaa?

Korjaavien toimenpiteiden tekeminen edellyttää hyvää tilannekuvaa. Tilannekuvat ovat eläviä ja muuttuvia kun ihmisistä ja heidän yhteisöistään on kysymys. Joudutaan siis aina kysymään uudelleen “Mikä tilanne on nyt?”. Tilannekuva muodostuu siitä mitä kerrotaan ja sanoitetaan. Kattava tilannekuva muodostuu kirjaimellisen aineiston lisäksi myös tunnelmista ja kätketyistä merkityksistä. Psykologinen asiantuntemus auttaa huomaamaan erilaisten merkitysten ja tulkintojen mahdollisuudet.

Sisältö ja tavoitteet

Tavoitteena on luoda kattava tilannekuva, joka huomioi myös ihmisten tulkinnat ja erilaiset merkitykset.

Toteutus

Selvitys toteutetaan haastattelemalla henkilöstöä ja avainhenkilöitä. Haastattelut voidaan toteuttaa yksilönä, parina tai pienryhmänä. Haastattelua voidaan täydentää havainnoimalla ja kyselyillä.

Erilaisia näkökulmia selvityksiin

Selvitykset johdolle

Johdon tilannekuva

Katsooko johtoryhmä työhyvinvointikyselyn tuloksia arvaillen, mitä henkilöstö on ajatellut kyselyyn vastatessaan? Oletteko kerran toisensa jälkeen tehneet kyselyn perusteella kehittäviä toimenpiteitä? Epäilettekö, että toimenpiteillä ei saada kiinni toiminnan sujuvuuden kannalta olennaisia juurisyitä? Millainen on tarina, jota henkilöstö organisaatiostaan välittää eteenpäin asiakkaille, yhteistyökumppaneilla ja potentiaalisille uusille työyhteisön jäsenille?

Rakennamme yhteistyössä johdon kanssa tilannekuvan organisaation ja johtamisen nykytilasta toiminnan kehittämisen tueksi. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys mahdollistaa työhön liittyvien asioiden tarkastelun neutraalisti ja turvallisesti. Asiantuntija pystyy selvityksen perusteella ehdottamaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi, on kyse sitten työpaikan kulttuurista ja ilmapiiristä, konfliktitilanteista tai halusta houkutella parhaat uudet osaajat mukaan toimintaan. Tilannekuvan rakentamisessa voidaan hyödyntää laajempaa työyhteisöselvitystä. Syvällisellä selvityksellä päästään paremmin kiinni toiminnan sujuvuuden kannalta olennaisimpiin tekijöihin.

Työyhteisöselvitys

Selvitämme haastattelemalla ja kyselyillä työyhteisön nykytilanteen kehittämistoimien pohjaksi. Selvityksissämme ei tyydytä pintaraapaisuun, vaan pyritään löytämään syvempi ymmärrys tilanteesta. Joskus selvityksen lähtökohtana ovat henkilöstön kokemat ristiriidat. Ihmisten välisessä toiminnassa syntyy välillä jännitteitä, jotka heijastelevat joskus yllättävän vanhojakin asioita. Jännitteet näkyvät heikentyneenä työilmapiirinä sekä motivaation laskuna, joskus jopa konflikteina sekä klikkeinä. Olemme todenneet, että tällaisia tilanteita selvitellessä on parasta kysyä ihmisiltä suoraan. Sitä kautta myös johdolle hahmottuu eri tavalla, mistä solmuja olisi paras lähteä purkamaan.

Työyhteisöselvitystä voi hyödyntää myös kehittämistyössä. Selvitys parantaa kuvaa nykytilanteesta: henkilöstön toiveista ja peloista, arvoista ja niihin sitoutumisesta, ammatillisista kehitystarpeista sekä johtamisen muutostarpeista ja auttaa viestimään niistä ulospäin. Täydellinen työyhteisö (blogi?) voi olla jo olemassa: sen luomaa hyvää virettä kannattaisi nostaa esiin.

Työyhteisöselvitys
Muutosselvitys

Selvitys muutostilanteessa

Autamme suunnittelemaan organisaatiomuutoksia selvittämällä henkilöstön tilanteen etukäteen. Selvitämme henkilöstön toiveet ja pelot sekä ajatukset ja oletukset muutokseen liittyen, jotta ne voidaan parhaalla tavalla huomioida muutoksen läpiviennissä.

Organisaatiomuutosten jälkeen selvitämme yhteisön tilanteen ja voimavarat. Muutoksissa ja murroksissa syntyy väistämättä jännitteitä ja ristiriitoja, jotka heijastelevat joskus yllättävänkin vanhoja asioita. Joskus vain toimitaan uusissa muuttuneissa tilanteissa tavoilla, jotka eivät enää ole parhaita mahdollisia.

Haluatko tietää lisää selvityksistämme?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020