Johtaminen ja esimiestyö

Ihmisten johtamisessa tarvitaan psykologiaa. Autamme palveluillamme johtoa ymmärtämään ihmisen mieltä ja tuemme ihmisten johtamisen taidossa. Huolimatta itseohjautuvuuden korostumisesta ja teknologian kehittymisestä, esimiestyötä ja johtamista tarvitaan edelleen.

Tarkoituksenmukaista johtamista

Tarkoituksenmukaista johtamista

Palveluidemme tavoitteena on tukea johtamista, joka palvelee työntekijöitä ja mahdollistaa tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Tämä onnistuu parhaiten psykologisesti turvallisessa yhteisössä, jonka jäsenet kommunikoivat rakentavasti.

Esimiestyössä työelämän psykologisten ilmiöiden ymmärrys on tärkeää. Johtamisen psykologiseen puoleen fokusoiminen tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Huomioidaanko johtamistyössänne aivot?

Tietointensiivisessä työssä ihmisiä on johdettava aivotyön tehokkuus huomioiden. Hyvä kognitiivinen ergonomia varmistaa työn tuottavuuden. Tietotyön kannalta tärkeitä asioita ovat yksilön ja tiimin työtavat, palaverikäytännöt sekä informaation hallinta.

Kuinka teillä kommunikoidaan ja viestitään?

Tämän päivän johtaminen on verkostoisen työn johtamista ja perustuu toimivaan kommunikaatioon usein monipaikkaisissa tiimeissä. Etäjohtaminen vaatii huolellisuutta, sillä etänä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta puuttuu lähivuorovaikutuksen elementtejä.

Kuinka tunteita johdetaan?

Psykologisesti turvallinen yhteisö tukee henkilöstön motivaatiota ja osaamisen kehittämistä. Työskentelyssämme luottamuksellinen ja neutraali ote takaa psykologisen turvallisuuden säilymisen vaikeitakin asioita käsiteltäessä.

Kaikissa johtamisen ja esimiestyön kehittämisen palveluissamme huomioidaan nämä näkökulmat.

Johtamisen kehittämisen näkökulmia
Haluaisitko tietää lisää työpaikkapsykologin toiminnasta?

Miksi juuri psykologi?

Liiketoimintaa ymmärtävä psykologi on konsultti, jolle voi uskoa henkilökohtaisimmat mietteensä luottamuksella. Psykologi ei ratkaise bisneksen ongelmia mutta auttaa hyödyntämään johtamisen tärkeimmän työkalun, ajattelukapasiteetin täysipainoisesti. Ihmisten johtamisessa tarvitaan psykologiaa. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Johtamisen kehittäminen

Johtaminen on vaikuttamistyötä, jossa samanaikaisesti on huomioitava liiketoiminnan kaikki osa-alueet. Toisaalta on huolehdittava toiminnan uudistumisesta ja ihmisten muutoskyvykkyydestä. Toisaalta on säilytettävä toimivat ja kannattavat operaatiot. Johtamisen kehittämisen suuntaviivoja määrittävät mihin johtamisessa uskotaan. Inhimillinen ja sosiaalinen pääoma tarvitaan parhaassa terässään liiketoiminnan menestymiseksi.

Palvelumme auttavat työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä

Työhyvinvoinnin johtaminen

Toimivan työkulttuurin vaalimiseksi kannattaa tehdä pitkäjänteistä työtä.  Työhyvinvoinnin painopisteet vaihtelevat, ja  henkilöstöä ja liiketoimintaa kannattaakin ajatella rakennusprojektina, jossa tuetaan ja vahvistetaan perustuksia tarpeiden mukaan. Työhyvinvointia ei rakenneta yksittäisillä tyhy-päivillä, vaan tärkein työ tehdään arjessa ja päivittäisissä kohtaamisissa.

LUE LISÄÄ

Aivotyön johtaminen

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista. Asiantuntijatyössä johtamisen ja työssä jaksamisen kysymykset saavat uusia muotoja, sillä työ vaatii aiempaa enemmän sekä kognitiivista että emotionaalista hallintaa.
Tietotyön haasteisiin on mahdollista vastata kognitiivisen ergonomian keinoin.

LUE LISÄÄ

Moderni tietotyö on useimmille mielekästä.
Monipaikkaiset tiimit

Monipaikkaiset tiimit ja etäjohtaminen

Tiimien monipaikkaisuus ja etäjohtaminen haastavat esimiestyön. Digitaalinen teknologia on helppokäyttöistä mutta sen käyttöönotto ei sulje pois ihmisten välillä tapahtuvia vuorovaikutusilmiöitä. Etätiimin kommunikaatio ja johtaminen kaipaa erityistä huomiota hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseksi. Autamme luomaan toimivan kommunikaation ja vuorovaikutuksen monipaikkaisten tiimien tueksi.

LUE LISÄÄ

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Puhutaanko johtoryhmässänne oikeista asioista? Voiko vaikeat asiat nostaa pöydälle ja puhua niistä avoimesti? Tehdäänkö päätökset oikealla tasolla? Konsultoinnin kautta luomme yhteisen tilannekuvan johtoryhmän toiminnasta ja tunnistamme sen vuorovaikutuksen pullonkaulat.
Työskentely asiantuntijan kanssa tarjoaa johtoryhmälle välineitä katsoa sen omaa työtapaa ja suhdetta organisaatioon.

LUE LISÄÄ

Johtoryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa voi aina parantaa.

Esimiestaidot

2020-luvun täydellinen esimies ymmärtää roolinsa liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta, varmistaa ja mahdollistaa työn tulosten aikaansaamisen ja on kiinnostunut ihmisdynamiikasta. Ihmisdynamiikan tuntemus eli ymmärrys mielen johtamisen taidoista auttaa johtamaan ihmisiä motivoiden ja oikeudenmukaisesti.

Esimiehen tunnetaidot

Tunnetaitojen kehittäminen alkaa perustunteiden tunnistamisesta, ensin itsessä ja sitten muissa. Tavallisesti emme myönnä, kuinka paljon tietynlaiset peruspelot ja huolet meitä ohjaavat. Esimies voi esimerkillään ja toiminnallaan edistää tai rapauttaa tiimin yhteenkuuluvuutta. Esimiehen ei tarvitse osata kaikkea yksin. Asiantuntija auttaa ja antaa käytännön vinkit tärkeisiin tilanteisiin.

LUE LISÄÄ

Esimiestyöhön liittyy tasapainoilu toiveiden ja pelkojen kanssa
Motivointi- ja vaikuttamistaitoa tarvitaan työssä monensuuntaisesti.

Itsetuntemus ja resilienssi

Esimiehen kannattaa kehittää itsetuntemustaan vähintään tietääkseen sen, miksi haluaa esimiestyötä tehdä. Tavallinen kompastuskivi yhteistyössä muiden kanssa on, että kuvittelemme heidän ajattelevan ja motivoituvan samoin kuin me itse. Palveluidemme avulla voimme tarjota hyödyllisiä tarkastelukulmia itseen ja sen myötä on mahdollista kehittää resilienssiä esimiestyössä,.

LUE LISÄÄ

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Esimiestyön vaikeita tilanteita tarjoutuu jokaiselle esimiesuralle Ne voivat olla vaikeita yksilön tai ryhmän kohtaamisia. Vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen ei voi antaa yleisiä nyrkkisääntöjä, sillä se mikä on yhdelle esimiehelle hankalaa, ei toiselle ole. Esimiesten kannattaisi yhdistää verkostonsa ja hyödyntää toistensa osaamista. Palvelumme tukevat tällaisen yhteistyön ja verkoston vahvistamista. Myös yksilöllinen matalan kynnyksen tuki onnistuu kauttamme. Vaikean tilanteen käsittelyssä on hyvä aloittaa hahmotuksella siitä, mitä asioita tai ilmiöitä voi tilanteessa tunnistaa. Kun on käsitys siitä, mistä on kysymys, on helpompi toimia.

LUE LISÄÄ

Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä.

Haluatko kehittää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, ihmisten johtamista ja esimiestyötä?

Palveluidemme avulla johto tunnistaa paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä. Ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020