Työn turhakkeista työn hyödykkeiksi asiantuntijatyössä – kolme vinkkiä esimiehelle

Muutokset yhteiskunnassa ja organisaatioissa ravistelevat asiantuntijoiden työtä. Uusia työtapoja ja tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti, mikä lisää liikkuvia osia työssä. Jos muutosten ja kehittämisen myötä syntyneiden uusien tehtävien ja vaatimusten koetaan haittaavan omaa ydintyötä, ne saattavat tuntua asiantuntijasta työtehtävinä tarpeettomilta tai kohtuuttomilta. Työelämän tutkimuskentällä tällaisia omaan työnkuvaan kuulumattomia ylimääräisiä tehtäviä kutsutaan työn turhakkeiksi (myös ei-legitiimit työtehtävät). Turhiksi koetut tehtävät ovat esimiestyön haasteita: kuinka saada henkilöstö motivoitumaan niistä ja sen myötä voimaan paremmin?

Kuormituksen taustalla rooliristiriita ja kokemus kunnioituksen puutteesta

Tutkimuksissa on osoitettu, että runsas turhakkeiden määrä työssä heikentää paitsi työhyvinvointia lisäämällä uupumusta ja stressiä, myös työn tuottavuutta laskemalla työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota. Turhakkeiden kuormittavuus perustuu työn määrällisen kuormittavuuden sijaan työn laatuun: joutuessaan suorittamaan työroolinsa kanssa ristiriitaisia työtehtäviä asiantuntija tuntee ammatillisen identiteettinsä uhatuksi ja kokee, ettei johto arvosta hänen työtään. Niistä syntyvä identiteettiristiriita ja tunne kunnioituksen puutteesta laskevat asiantuntijan ammatillista itsetuntoa ja saavat aikaan kuormitusta.

Mitä esimies voi tehdä?

Työn turhakkeiden kielteinen vaikutus asiantuntijatyöhön on ilmeinen. Mikään työtehtävä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole turhake, vaan konteksti ja tilanne ratkaisevat paljon. Esimies voi toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten erilaiset työtehtävät koetaan. Alle on koottu Minna Toivasen Työelämän tutkimus -lehdessä julkaistun työn turhakkeita käsittelevän artikkelin pohjalta esimiestyön tueksi kolme vinkkiä. Niiden avulla esimies voi auttaa vähentämään turhakkeita ja niistä johtuvaa haitallista kuormaa asiantuntijoiden työssä, viestien samalla kunnioitusta asiantuntijan työtä kohtaan organisaation muutostilanteissa.

1. Määrittele yhdessä asiantuntijan kanssa hänen työnsä sisällöt ja tavoitteet vastaamaan nykytilanteen tarpeita

Yhteisen uudelleenmäärittelyn avulla aiemmin turhakkeiksi koetut työtehtävät on mahdollista omaksua osaksi työroolia ja -identiteettiä.

2. Huomioi oikeudenmukaisuus ja kommunikaatio työnjaossa

Pitämällä kiinni tasapuolisuudesta ja esittämällä työnjaon perustelut avoimesti voit välttyä monilta ristiriidoilta.

3. Huolehdi asiantuntijatyön edellytysten toteutumisesta

Asiantuntijoilla tulee olla riittävästi aikaa ja tilaa ydintehtävänsä toteuttamiseen. Esimerkiksi selkeä työnjako, riittävä henkilöstömitoitus ja toimiva töiden organisointi auttavat keskittymään olennaiseen.

Vuoropuhelu ja kunnioituksen osoittaminen rakentavat yhteistä näkemystä

Jokainen asiantuntija tuntee oman työnsä parhaiten, ja siksi esimiehen tulee käydä aktiivista vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa yhteisen näkemyksen rakentamiseksi. Esimiehen on tärkeää ymmärtää asiantuntijoiden käsitys omasta ammatillisesta roolistaan ja sen rajoista. Siten hän voi parhaansa mukaan kunnioittaa paitsi niitä, myös asiantuntijaa itseään. Joskus rajoja on kuitenkin myös rikottava: silloin on tärkeää kommunikoida selkeästi, miksi muutoksen mukanaan tuomat tehtävät ovat tarpeellisia, miksi niiden suorittamiseen kannattaa sitoutua ja että syventyminen omaan ydintyöhön on muutoksista huolimatta turvattu.

Aina vuoropuhelu ja yhteisen näkemyksen rakentaminen ei ole helppoa. Me Resiliossa olemme esimiesten tukena muutoksessa ja esimiestyössä onnistumisessa. Psykologia on avainasemassa muutosjohtamisessa ja esimiestyön kehittämisessä, ja siinä me olemme asiantuntijoita. Autamme soveltamaan teoriaa käytäntöön, jotta esimiehestä voi kuoriutua alaisistaan ja itsestään huolehtiva Täydellinen esimies.

Ammattina mielien johtaminen

Me Resiliossa olemme suomalaisen työelämän pelastamisen asialla, tapahtuipa suomalainen työ sitten missä päin maailmaa tahansa. Suomalaista työtä on viimeisten vuosikymmenien aikana luonnehdittu tuottavaksi ja aikaansaavaksi verrattuna moneen muuhun työkulttuuriin. ”Suomalaiseen työn jälkeen voi luottaa, suomalainen tekee sen mitä lupaa”, on totuttu ajattelemaan. Tässä ajassa työn merkitystä ja mielekkyyttä haastetaan uusin tavoin. Mieli ei tahdo pysyä kaiken sen perässä, mitä maailmassa ja teknologian kehityksessä nyt tapahtuu.

Jos ajatellaan mitä tahansa yhteisöä ja sen tavoitteiden toteuttamista, on se yhteistyötä ihmisten kesken. Yksittäinen mieli voi olla luova ja kekseliäs. Todellisiin suuriin aikaansaannoksiin tarvitaan kuitenkin monen mielen panosta. Mieli ohjaa käyttäytymistä. Jotta mielemme suuntautuvat intensiiviseen päämäärien tavoitteluun ja pysyttelevät pitkäjänteisesti samassa suunnassa, tarvitaan tukea ja kannattelua, jota edelleenkin kutsutaan johtamiseksi. Tarvitaan se Täydellinen esimies, joka ymmärtäisi kuinka ihminen toimii.

Täydellinen esimies johtaa myös mieltä

Mielen luonteeseen kuuluu, että se haluaa olla toisaalta autonominen mutta myös yhteisöllinen. Toisinaan mielelle sopii toisen viitoittama malli ja toisinaan se haluaa pitää oman päänsä. Tässä on tavanomainen johtamisen dilemma. Missä määrin johtaja voi ja haluaa kuulla mitä yhteisössä todella ajatellaan ja tunnetaan? Haluamme auttaa johtajaa hahmottamaan kaiken tämän ja tiedostamaan mitä ajatuksia ja tunteita henkilöstön parissa liikkuu. Vaikka näitä asioita voi olla vaikea lähestyä, on siitä tehokkaan toiminnan kannalta kuitenkin enemmän apua kuin haittaa.

Mielen toimintaan kuuluvat myös ajattelun vääristymät. Sanotaankin jo, että tekoäly on mieltä luotettavampi, sillä se ei houkutu raiteeltaan impulssien perään. Konemaisen systematiikan ulottumattomissa toimiva mieli on luovuuden ja keksintöjen lähde. Kun menee vahingossa pieleen, voikin syntyä odottamatta jotakin ennakoimatonta ja arvokasta.

Mieli on usein nopea liikkeissään, se haluaa ilahtua ja innostua. Se ei halua pelätä eikä pettyä. Jos se on alamaissa ja suree, se vetäytyy. Kaikkein eniten mieli kaipaa kuitenkin turvallisuutta. Ei hyysäämistä, mutta varmuutta siitä, että saa olla sellainen kuin on ja keksiä ratkaisuja avoimiin kysymyksiin. Työ on edelleen useimmiten ongelmien ratkaisua. Ratkaisut syntyvät, kun on imu saada aikaan jotakin, millä on merkitystä.

Miten sinä johtaisit mieliä näiden lainalaisuuksien pohjalta?

Jos mielien johtaminen, muutosjohtaminen tai uudistuminen ja kasvu ovat agendallasi, niin kannattaa käyttää hetki tähän pohdintaan. Mielen ammattilaiset ovat myös mielihyvin apunasi esimiestyön kehittämisessä!